Verkiezingsprogramma VVD Landerd

Het verkiezingsprogramma van de VVD Landerd 2018 - 2022

© VVD Landerd

Bestuur en financiën op orde

 • Van groot belang is de opschaling van de gemeente Landerd, naar aanleiding van het referendum wat eerder gehouden is. Zeer duidelijk was de eerste keus van onze inwoners, het vormen van een geheel nieuwe gemeente Maashorst. Dit traject is reeds ingezet en er blijkt dat het voorsorteren richting Uden op dit moment de enige mogelijkheid is. De verkenning zal worden uitgevoerd, daar dit door een meerderheid van de raad zo besloten is. VVD staat nog steeds achter onze eerdere visie, start vast met Uden en blijf gastvrij voor gemeenten die nog willen aansluiten. Met Uden alleen mag voor VVD geen eindpunt zijn. 
 • Door op te schalen zal de bestuurlijke kracht versterken en ook de toename van Rijksmiddelen zal erdoor groeien. Dit zal de financiële positie verstevigen en daardoor meer kansen bieden voor investeringen. In de tussentijd tot de herindeling gerealiseerd is, staat VVD nog steeds achter het feit dat 2 bekwame wethouders voldoende is om een gemeente van het Landerdse formaat te besturen.

Veiligheid en handhaving

 • Voor VVD is het van groot belang dat inwoners veilig zijn in hun huis en leefomgeving. Ook Brabant breed is er een grote overlast en toename van de georganiseerde misdaad. Hier zal de komende jaren in de gemeente Landerd breed op worden ingezet. Dit vraagt om alertheid en het meedenken van onze bewoners. 
 • Ook de kleine criminaliteit neemt meer en meer toe, het illegaal motor crossen in de Maashorst, pesterijen, vernielingen, diefstal, bekladding en digitale criminaliteit zijn hier voorbeelden van. VVD pleit voor meer handhaving van de orde in Landerd en als daar meer FTE voor nodig is zal VVD hierop inzetten.

Ontwikkeling natuurgebied Maashorst

 • Beheerder zijn van natuurgebied de Maashorst, zoals Landerd van een deel is schept grote verplichtingen en verantwoordelijkheden. Niet alleen omdat er erg veel geld mee gemoeid is, maar ook met betrekking tot de veiligheid en toegankelijkheid voor alle gebruikers. 
 • Er is veel discussie geweest over het plaatsen van de grote grazers en het tornen aan de vrijheid van burgers om te recreëren. Inmiddels is het bestuur van de Maashorst duidelijk op de vingers getikt, inzake het niet communiceren en het op autocratische wijze uitvoeren van hun besluiten. Er is beterschap beloofd in aanvullingen in het IBEP (inrichting en beheersplan). 
 • VVD blijft de ontwikkelingen volgen en de komende tijd de vinger aan de pols houden over de juiste uitvoering. VVD streeft naar een situatie waarin natuur en recreatie samengaan.

Ruimtelijke ontwikkeling, realiseren van leefbare dorpen

 • VVD heeft aandacht voor het stimuleren van het bouwen van starters (CPO-projecten) en levensloopbestendige woningen. 
 • Aandachtspunten voor de komende jaren zijn; de vinger aan de pols houden bij de uitvoering van het centrumplan in Schaijk, aandacht voor het ontmoetingshuis en centrumplan in Zeeland en de focus op het dorpsplan in Reek. 
 • Verder streeft VVD naar verbetering van de leefbaarheid in het (agrarisch) buitengebied door het zoeken naar oplossingen in plaats van te denken in problemen. 

Zorg en welzijn van inwoners

 • De zorgen rondom de zogenaamde transities van het regeerakkoord zijn nog steeds actief. Het kabinet heeft de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor: de jeugdzorg; de ondersteunende zorg aan huis vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de participatiewet die het wetsvoorstel Werken naar Vermogen vervangt. 
 • Steeds weer horen we over dreigende tekorten in de thuiszorg en in de psychiatrische zorg. VVD zet zich hier nadrukkelijk op in. Als voorbeeld heeft VVD  het afgelopen jaar de Voucher extra huishoudelijk zorg gehonoreerd gekregen. Dit zijn extra uren op afroep wanneer inwoners wat extra hulp nodig hebben. 
 • VVD wil de komende jaren scherp toezien waar en hoe de budgetten verdeeld worden of zelfs afgeroomd voor ander zaken en of onze inwoners daadwerkelijk krijgen wat zij nodig hebben. Geld van zorg is voor zorg daar wil VVD geen enkele concessie in doen.